078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

Vandaag een item over het belang van vroege signalering logopedische problematiek van de oudste kleuters op de basisscholen in Dordrecht.

De Samenwerkende Logopedisten Dordrecht, bestaande uit: praktijk Van Es, praktijk LiAn, Logomedia, praktijk Marisplein, praktijk Octant, praktijk Stadspolders & de Staart, praktijk Sterrenburg en praktijk Winterswijk, verzorgen sinds 2007 de logopedische screening van de oudste kleuters op de basisscholen in Dordrecht. Dit is opgezet nadat de logopedische screening niet meer werd uitgevoerd door de GG&GD.

Hiervoor is in samenspraak met Samenwerkingsverband Dordrecht-Passend Onderwijs  een screeningsprotocol opgezet waarbij duidelijk is wat de taken van de logopedist, intern begeleider en leerkracht zijn. Dit wordt jaarlijks met alle betrokken partijen geëvalueerd.

Om een zo objectief mogelijke screening te verzorgen screent de deelnemende logopediepraktijk niet op  scholen binnen de wijk waar de praktijk is gevestigd. Daarnaast worden de screeningsresultaten met de intern begeleider van de basisschool besproken en worden de screeningsresultaten via de leerkrachten aan de ouders gegeven. De Samenwerkende Logopedisten Dordrecht hebben deze intensieve taak op zich genomen omdat zij het belang inzien van tijdig signaleren en, indien nodig, behandelen van logopedische stoornissen.

Dit belang van vroege signalering wordt onderschreven door Gerrits, E. (2015) Factsheet taalontwikkelingsstoornissen. Lectoraat logopedie, Hogeschool Utrecht en Law e.a., 2003; Broomfield & Dodd, 2011; De Waarde van Logopedie, SEO rapport 2012. Uit deze onderzoeken blijkt dat men bij kinderen van 5 jaar met een taalontwikkelingsstoornis geen spontaan herstel kan verwachten. De longitudinale cijfers suggereren dat een taalontwikkelingsstoornis op vijfjarige leeftijd in driekwart van de kinderen hardnekkig is.

Vroege interventie helpt bij het herstellen van de taalontwikkelingsstoornissen. De behandeltrajecten zijn korter en behandeldoelen worden behaald. Bij latere interventie is frequenter remediërende hulp nodig en blijft vaak een reststoornis aanwezig. Een taalontwikkelingsstoornis heeft negatieve gevolgen voor het leren, welbevinden, de schoolloopbaan/carrière. Het kan leiden tot communicatieve problemen, emotionele problemen en/of gedragsproblemen. De prevalentie taalontwikkelingsstoornis blijkt : 7% (Tomblin e.a., 1997) ten opzichte van prevalentie ADHD: 5% (Bishop, 2010) en prevalentie Autisme spectrum stoornis: 1% (Bishop, 2010).

In de screening worden de volgende vaardigheden beoordeeld: mondgewoonten, spraak, taal, gehoor, stotteren, adem/stem en auditieve vaardigheden. De gevolgen van stoornissen in bovenstaande gebieden zijn divers en van grote invloed op de communicatie en het welbevinden. De gevolgen voor bijvoorbeeld afwijkend mondgedrag en een afwijkende slik kunnen zijn: scheve tanden, vorm van de mond (gehemelte) kan veranderen, slappe mondmotoriek, concentratieproblemen, problemen met het gehoor, uitspraakproblemen en achterstand in de taalontwikkeling.

Om eerder dan in groep twee logopedische problemen te signaleren hebben de Samenwerkende Logopedisten Dordrecht in 2015 signaleringslijsten voor groep 1 en groep 2 ontwikkeld. Deze zijn middels een workshop aan alle groep 1-2 leerkrachten in Dordrecht gepresenteerd en het gebruik van deze lijsten wordt geïmplementeerd in het screeningsprotocol. Hiermee wordt vroegere interventie voor logopedische problematiek nagestreefd zodat er zo min mogelijk bijkomende gevolgproblemen ontstaan.

Preventie is en blijft een groot aandachtspunt voor logopedisten.

Angelique Oostrijk, Praktijkhoudster logopedie praktijk Stadspolders en de Staart.