078 619 30 68 info@steunpuntkoel.nl

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie die wordt afgegeven door het ministerie van VWS. De subsidie is bedoeld voor opleidingsactiviteiten die gericht zijn op instroom en scholing van nieuwe en bestaande medewerkers.

Namens Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid, die regionaal overleg en samenwerking tussen regionale instellingen stimuleert, brengen wij de informatie over deze subsidie onder de aandacht in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Wat is subsidiabel?

Scholing voor bestaand en nieuw personeel
Scholingen voor bestaand en nieuw personeel via beroepsopleidingen (MBO beroepsbegeleidende leerweg, HBO duaal, deeltijdstudies, 3e leerweg) komen in aanmerking voor subsidie. Hierbij kan gedacht worden aan MBO-opleidingen als doktersassistent en apothekersassistent, maar ook aan HBO-opleidingen als praktijkondersteuner huisarts. Via de lijst met subsidiabele opleidingen kan worden nagegaan of de beroepsopleiding gesubsidieerd wordt door SectorplanPlus.

Bijscholing werkbegeleiders
Zowel bestaand als nieuw personeel komt in aanmerking voor opleidingsactiviteiten bedoeld om opleidings- en begeleidingsvaardigheden van werkbegeleiders (van bijv. leerlingen of stagiairs) te verbeteren.

Bijscholing nieuw personeel
Voor nieuw personeel (maximaal 1 jaar in dienst bij aanvang van de opleiding) komen eveneens opleidingsactiviteiten in aanmerking die beogen de nieuwe medewerker sneller in te kunnen zetten in het primaire zorgproces. Hierbij kan gedacht worden aan beroepsgerichte na-/bijscholingen (denk aan scholing COPD, ouderenzorg, triage).

Wat levert het op?

De subsidie werkt op basis van een cofinanciering. Voor de beroepsopleidingen kan maximaal € 5.000,- worden verkregen wanneer de opleiding 2 jaar lang is gevolgd. Per deelgenomen half jaar wordt €1.250,- verstrekt wanneer voor dit deel verantwoording is afgelegd.

Voor korte opleidingsactiviteiten (deelname 0 tot 5 dagen, maximale subsidie € 250,-), middellange opleidingsactiviteiten (deelname 5 tot 16 dagen, maximale subsidie € 750,-) en lange opleidingsactiviteiten (deelname vanaf 16 dagen, maximale subsidie € 2.000,-) wordt bij kleine organisaties 70% van de gemaakte kosten gesubsidieerd. Bij een korte opleidingsactiviteit betekent dit dat er € 350,- aan kosten moet worden verantwoord om de maximale subsidie van € 250,- te verkrijgen.

Wat wordt van u gevraagd?

U dient de aanvraag in via de website https://www.sectorplanplus.nl/. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, wordt er van u gevraagd de opleidingsactiviteit(en) te verantwoorden zodat de subsidie kan worden uitgekeerd. De verantwoording bestaat uit het uploaden van verschillende documenten zoals een loonstrook, een deelnemersverklaring, een diploma of een factuur. De verantwoording is complexer voor de korte, middellange en lange opleidingsactiviteiten in verband met het overleggen van onder meer een presentielijst.

Aanvraag indienen?

Vanaf 1 mei kunt u via de website https://www.sectorplanplus.nl/ een account aanmaken en het subsidiereglement terugvinden. Per 15 mei aanstaande start de aanvraagperiode voor het tweede tijdvak van SectorplanPlus. De inschrijfperiode loopt tot 15 juni 2018. De verwachting is dat na de zomer bekend zal zijn of de aanvraag doorgang vindt.

De aanstaande aanvraagperiode bij SectorplanPlus (het tweede tijdvak genoemd) is bedoeld voor opleidingsactiviteiten die starten in de periode tussen 1 mei 2018 en 31 december 2018.

Meer informatie

Op de website https://www.sectorplanplus.nl/ is meer te lezen over de subsidie. Dit is eveneens de website waarop een aanvraag kan worden ingediend. Via de lijst met subsidiabele opleidingen kan worden nagegaan of de beroepsopleiding gesubsidieerd wordt door SectorplanPlus.

De contactpersoon voor de regio Zuid-Holland Zuid is Robin Haksteeg (sectorplanplus@zorgenwelzijnzhz.nl /06-14300943).